Panel 3 – GO GREEN! Zielony Handel. W poczuciu odpowiedzialności za planetę.

Panel 3 – GO GREEN! Zielony Handel. W poczuciu odpowiedzialności za planetę.

• Możliwości zielonej transformacji a opłacalność w sektorze handlu.
• Sposoby edukacji i angażowania klientów w kontekście zielonego handlu.
• Zaangażowanie partnerów handlowych w działania proekologiczne.
• Korzyści z wdrażania prośrodowiskowych i prospołecznych rozwiązań w handlu.
• Szanse i wyzwania dla sieci handlowych w kontekście zielonych rozwiązań.
• Działania sieci handlowych w zakresie zielonego handlu – studium przypadku.