Regulamin konkursu „Złote Innowacje FMCG & Retail 2022”

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem Konkursu „Złote Innowacje FMCG & Retail” zwanego dalej ,,Konkursem’’ jest firma Fischer Trading Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2/218 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000225098, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs trwa w okresie od dnia 1 lipca 2022 roku do 25 października 2022 roku.
1.3. Badanie konsumenckie realizowane jest na zlecenie organizatora przez firmę Blue HorizONE Sp. z o.o., zwaną dalej „BH1”.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY ZGŁASZANIA DO KONKURSU

2.1. W Konkursie mogą uczestniczyć firmy – zwane dalej „Uczestnikiem”, które działają na terenie RP, są producentami, wyłącznymi dystrybutorami lub bezpośrednimi importerami artykułów FMCG i świadczące usługi dla sektora FMCG.
2.2. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie produkty i usługi INNOWACYJNE związane z rynkiem FMCG – zgodnie z kategoriami określonymi w części III i IV Regulaminu zwane dalej „Produktem”.
2.3. Przez produkt INNOWACYJNY rozumiany jest:
– produkt, którego premiera rynkowa była w okresie od 1.10.2021r. do 8.09.2022 r;
– jest nowy lub istotnie ulepszony z punktu widzenia jego charakterystyki funkcjonalnej, a w szczególności udoskonalony w zakresie charakterystyki technicznej lub zastosowanych do jego wytworzenia składników, materiałów;
– został udoskonalony pod kątem ułatwionego i przyjaznego korzystania z produktu przez konsumenta lub stworzony/zmieniony w zgodzie z jego potrzebami.
2.4. Z udziału w Konkursie wyłączone są produkty będące marką własną sieci handlowych.
2.5. Jeden produkt lub jedną tożsamą linię produktową o tej samej gramaturze można zgłosić do jednej kategorii FMCG (1.1. – 1.32.) w każdej z maksymalnie 3 wybranych grup (I-V).
2.6. Do jednej kategorii (2.1.-2.13) można zgłosić tylko jeden produkt/usługę. Jedna firma może zgłosić maksymalnie 3 innowacyjne produkty lub usługi do kategorii RETAIL.
2.7.Organizator zastrzega sobie prawo do podziału, połączenia lub zmiany nazw kategorii określonych w części III i IV, przypisania zgłoszonego produktu do innej kategorii a także jego usunięcia, jeżeli wynika to ze zbyt małej liczby zgłoszeń do danej kategorii.
2.8. Produkt może zostać zgłoszony do konkursu w imieniu producenta, czy dystrybutora przez osoby trzecie (np. współpracujące agencje PR) – jedynie po skutecznym dostarczeniu do Organizatora Konkursu drogą mailową, pocztową lub faxem pisemnej zgody firmy posiadającej wyłączne prawa do rozporządzania produktem i tym samym zgłoszenia go do Konkursu.
2.9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie innowacji poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora Konkursu: www.zloteinnowacje.pl lub www.hurtidetal.pl, w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 8 września 2022 roku. W formularzu należy podać następujące informacje:
– Dane identyfikujące Uczestnika oraz osobę zgłaszającego;
– Nazwa i opis produktu/usługi/konceptu/rozwiązania z naciskiem na charakterystykę Innowacyjności.
– Kolorowe zdjęcie zgłaszanej innowacji (wymagania techniczne: białe, jednolite tło, plik *.psd, *.tiff oraz *.jpg, rozdzielczość 300 dpi)
– Logo marki i logo produktu – na wezwanie organizatora Konkursu w chwili zakwalifikowania produktu do udziału w Konkursie.
2.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii internetu, czy z winy Uczestnika.
2.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprecyzyjnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
2.12. Uczestnik ma prawo wycofać lub zmienić swoje zgłoszenie wyłącznie do dnia 8 września 2022 roku. Stosowna informacja powinna zostać przesłana na mail: konkurs@zloteinnowacje.pl oraz potwierdzona kontaktem telefonicznym u Organizatora.
2.13. Zgłoszenie produktu do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na publikację informacji związanych ze zgłoszonym produktem – w szczególności: zdjęcia produktu, logo producenta, logo marki (produktu) oraz opisu – na stronach internetowych, fanpage’u facebooka, koncie Instagram, stronie firmowej na LinkedIn, serwisie YouTube i innych serwisach internetowych Organizatora oraz w drukowanym wydaniu miesięcznika Hurt & Detal.
2.14. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie przez Organizatora firmie BH1 informacji związanych ze zgłoszonym produktem – w szczególności: zdjęcia produktu, logo producenta, logo marki (produktu) oraz opisu, w celu przeprowadzenia badania konsumenckiego a także opublikowania wyników Konkursu we wszelkich elektronicznych, internetowych i drukowanych materiałach promujących Konkurs.
2.15. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.
2.16. Organizator i BH1 zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ponoszą samodzielną odpowiedzialność za podjęte w tym względzie działania lub za ich zaniechanie.
2.17. Zgłoszenia i udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2.18. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.

III. KATEGORIE – PRODUKTY FMCG

GRUPA I – SMAK:

1.1. Napoje i soki
1.2. Napoje alkoholowe
1.3. Piwo (alkoholowe i bezalkoholowe)
1.4. Słodycze
1.5. Przekąski
1.6. Lody
1.7. Nabiał
1.8. Wędliny
1.9. Przyprawy i sosy
1.10. Artykuły spożywcze pozostałe

GRUPA II – SKŁAD:

1.11. Żywność
1.12. Napoje i alkohole
1.13. Kosmetyki i higiena (Non Food)

GRUPA III – OPAKOWANIE:

1.14. Artykuły spożywcze
1.15. Napoje i alkohole
1.16. Kosmetyki i higiena
1.17. Chemia gospodarcza

GRUPA IV – ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY:

1.18. Napoje i soki
1.19. Napoje alkoholowe
1.20. Napoje funkcjonalne
1.21. Piwo (alkoholowe i bezalkoholowe)
1.22. Nabiał
1.23. Słodycze i przekąski
1.24. Produkty BIO i ECO
1.25. Artykuły spożywcze pozostałe
1.26. Kosmetyki i higiena
1.27. Chemia gospodarcza

GRUPA V – CHWILE Z PRODUKTEM:

1.28. Przyjemne gotowanie
1.29. Słodkie chwile
1.30. W gronie rodziny i przyjaciół
1.31. Dziecięce radości
1.32. Łatwiej w domu (Non Food)

SUPER INNOWACJA (Kategoria Specjalna):

1.33. Super Innowacja (produkt, na który oddano najwięcej głosów spośród wszystkich kategorii)

IV. KATEGORIE – RETAIL

2.1. Innowacyjny koncept handlowy
2.2. Wyposażenie sklepowe (lady, regały)
2.3. Wyposażenie sklepowe (wózki, kosze)
2.4. Wyposażenie sklepowe – strefa kasy
2.5. Wyposażenie sklepowe – pozostałe
2.6. Urządzenia fiskalne
2.7. Aplikacje B2B
2.8. Aplikacje B2C
2.9. Innowacyjne rozwiązania wspierające handel stacjonarny
2.10. Innowacyjne rozwiązania wspierające e-commerce
2.11. Innowacyjne rozwiązania w zakresie opakowań
2.12. Innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki
2.13. Koncepty przyszłości

V. ETAPY KONKURSU

Etap I: Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu odbywa się od 1 lipca 2022 do 8 września 2022 roku.
Etap II: Kapituła Konkursu dokonuje przeglądu wszystkich zgłoszonych produktów innowacyjnych i kwalifikuje do III etapu po 5 innowacji w każdej z kategorii wyszczególnionych w części III regulaminu (KATEGORIE – PRODUKTY FMCG). Do III etapu kwalifikowane są również wszystkie zgłoszenia z kategorii opisanych w części IV regulaminu (KATEGORIE – RETAIL).
Etap III: W zakresie kategorii opisanych w części III regulaminu (KATEGORIE – PRODUKTY FMCG) – BH1 przeprowadza Badanie Konsumenckie zgodnie z metodologią opisana w pkt. VI i przekazuje raport z wynikami do Organizatora do dnia 3 października 2022 roku.
W zakresie kategorii opisanych w części IV regulaminu (KATEGORIE – RETAIL) – wyboru laureatów dokonuje Kapituła Konkursu i przekazuje raport z wynikami do Organizatora do dnia 3 października 2022 roku. W konkursie mogą uczestniczyć również rozwiązania Retail nie zgłoszone poprzez formularz zgłoszeniowy, ale znaczące dla innowacyjności w polskim sektorze Retail. O ich dopuszczeniu do dalszej rywalizacji decyduje Kapituła Konkursu.
Etap IV: Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 25 października 2022 roku.

VI. METODOLOGIA BADANIA
Metodologia badania konsumenckiego: Na platformie internetowej dostępnej pod adresem zloteinnowacje2022.pl będzie opublikowana ankieta dla osób fizycznych, zarejestrowanych jako uczestnicy platformy. Do procesu rejestracji jak i oddania głosów uprawnione będą wszystkie osoby, które spełniają warunki regulaminu uczestników platformy, są osobami pełnoletnimi i będą posiadać wyłącznie jedno konto na platformie. Każdy z głosujących może oddać swój jeden głos lub głos i uzasadnienie indywidualnej decyzji w każdej z kategorii Konkursu. Głosy zliczane są automatycznie, nie podlegają moderacji, a po zakończeniu głosowania przekazane do Organizatora bez ich upubliczniania do czasu oficjalnego ogłoszenia, tj. do dnia 25 października 2022 roku.

VII. LAUREACI, PRAWO WYKORZYSTYWANIA ZNAKU

7.1. Laureatom, którzy zwyciężyli (zajęli pierwsze miejsce) w kategoriach określonych w części III regulaminu (Produkty FMCG), Organizator przyznaje prawo do bezpłatnego wykorzystywania w działaniach marketingowych znaku konkursu: „Złota Innowacja FMCG” oraz znaku nagrody: „Produkt Innowacyjny – Złoto” (złoty znak).
7.2. Laureatom, którzy zajęli drugie miejsce w kategoriach określonych w części III regulaminu (Produkty FMCG), Organizator przyznaje prawo do bezpłatnego wykorzystywania w działaniach marketingowych znaku nagrody: „Produkt Innowacyjny  – Wyróżnienie” (srebrny znak).
7.3. Laureatom, którzy zwyciężyli (zajęli pierwsze miejsce) w kategoriach określonych w części IV regulaminu (RETAIL), Organizator przyznaje prawo do bezpłatnego wykorzystywania w działaniach marketingowych znaku konkursu: „Złota Innowacja RETAIL” oraz znaku nagrody: „Produkt Innowacyjny – Złoto” (złoty znak).
7.4. Uczestnicy zobowiązują się, że znaki określone w ust. 7.1 – 7.3 będą przez nich używane wyłącznie w formie, wymiarach i zgodnie z wzorem graficznym przekazanym przez Organizatora.
7.5. Prawo do wykorzystywania znaków określonych w ust. 7.1 – 7.3 nie może być przenoszone na rzecz osób trzecich.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w sekretariacie redakcji, ul. Bagno 2/218, 00-112 Warszawa oraz na stronie internetowej Konkursu: www.zloteinnowacje.pl.
8.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: konkurs@zloteinnowacje.pl .
8.4. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczeniem z uczestnictwa w Konkursie.
8.5. Wszelkie spory dotyczące przebiegu Konkursu oraz innych kwestii z nim związanych, w tym w szczególności dotyczące korzystania ze znaku rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku.